?

Log in

No account? Create an account

Fri, Aug. 25th, 2006, 11:06 am
Datainspektionen svarar på mitt klagomål.

22 juni 2006 skrev jag om att bloggportalen.se inte raderat mina personuppgifter som jag bett dem om och som de själva sade sig ha gjort. Ställde en fråga om detta till datainspektionen. Idag damp det ner ett svar från Datainspektionen.

De skriver:
Information om ditt klagomål mot bloggportalen.se

Du har skrivit till Datainspektionen och klagat på att bloggportalen.se inte rade-rat dina personuppgifter efter begäran därom.

Enligt personuppgiftslagen ska inte personuppgifter bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av uppgif-terna. Det är svårt att uttala något generellt om hur länge personuppgifter får bevaras i olika situationer. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om uppgifterna inte längre är relevanta, dvs. har blivit ovidkommande i förhållande till ändamålet, ska uppgifterna inte längre bevaras.

Ditt medlemskap på bloggportalen.se kan närmast jämföras med ett medlem-skap i en ideell förening. När det gäller medlemmar i ideella föreningar bör uppgifterna avidentifieras eller förstöras då den registrerade upphör att vara medlem i föreningen eller senast då den personuppgiftsansvarige och den regi-strerade har reglerat samtliga mellanhavanden, t.ex. betalning av medlemsav-gift.

Datainspektionen rekommenderar att du vänder dig till bloggportalen.se och på nytt begär att dina personuppgifter ska raderas. Om rättelse inte sker får du återkomma till Datainspektionen.

Med detta svar avslutas ärendet.

På Datainspektionens vägnar
Jonas Agnvall

Kopia till:
info@bloggportalen.se"


Jaha, där ser man. Eftersom bloggportalen har fått en kopia så kan vi hoppas att de tar åt sig och kanske till och med ber om ursäkt. Men jag förväntar mig inga stordåd.

---
Andra bloggar om: , , , ,